english : svenska : pусский
logo

NYHETER

2018-08-17 - Halvårsrapport 2018
Halvårsrapport, 2018 Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 30 juni 2018 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet: - Intäkterna för första halvåret uppgick till 1 478 TSEK (487 TSEK) - Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 958 TSEK (205 TSEK) - Bruttomarginalen för första halvåret uppgick till 27 % (86 %) - Bruttomarginalen för andra kvartalet uppgick till 27 % (96 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för första halvåret uppgick till -9 % (29 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för anda kvartalet uppgick till -7 % (20 %) - Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till -138 TSEK (140 TSEK) - Resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -65 TSEK (42 TSEK) - Resultat per aktie* för första halvåret uppgick till -0,01 kr (0,02 kr) - Resultat per aktie* för andra kvartalet uppgick till -0,01 kr (0,01 kr) * periodens resultat dividerad med 12 920 494 (6 054 494) utestående aktier Verksamheten: Under Q2 har nya kundkontakter tagits och man har besökt nya återförsäljare i Österrike och i Tjeckien. Ordrar från Svenska återförsäljare har blivit flera under Q2. Ställdonen har blivit testade under tuffa förhållanden med gott resultat. Pulpaper mässan i Finland i våras, där vi ställde ut, gav många nya intresserade kunder. Ekonomi: Ekonomin går åt rätt håll och likviditeten är under kontroll. Kundfordringarna och orderstocken har ökat. Kvartalsrapporten hade visat bättre resultat, om inte vissa större leveranser varit försenade på grund av leveransproblem av ventiler från leverantörer. Framtid: Nya användningsområden för våra ställdonen testas hos pappersindustrin. Dessa don har konkurrens kraftiga priser jämfört med motsvarande hos konkurrenter. Våra ställdon kommer att visas för de stora ventiltillverkarna, återförsäljarna och slutkunderna, bland annat i Scanautomatic och Processteknik mässan i Göteborg den 9-11 Oktober 2018, Energia 2018 mässan den 23-25 Oktober i Tammerfors i Finland och i Valve World 2018 i Düsseldorf, Tyskland 27-29 November. Likviditet och finansiell ställning: Bolagets likvida medel, uppgick till 118 TSEK (299 TSEK). Soliditeten är 76 % (76 %) Kundfordringarna uppgick till 721 TSEK (81 TSEK) Orderstocken uppgick till 614 TSEK (0 TSEK) Övrigt: Allmän information: Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057 Aktier och aktiekapital: Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget. Redovisningsprinciper: Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2017. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen: Kvartalsrapport 3. 2018 kommer att offentlighetsgöras 2018-10-26 För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 , Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com Augusti 2018 STYRELSEN

2018-02-23 - Bokslutskommuniké 2017
Bokslutskommuniké 2017 Bokslutskommuniké för helåret 2017 Bokslutskommuniké, 2017 Denna rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2017 Siffrorna inom parentes = samma period föregående år Perioden i korthet: - Intäkterna för 2017 uppgick till 1 135 TSEK (1 148 TSEK) - Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 433 TSEK (236 TSEK) - Bruttomarginalen för 2017 uppgick till 60 % (59 %) - Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 31 % (69 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för 2017 uppgick till 16 % (-5 %) - Rörelseresultat i % av omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 9 % (4 %) - Resultat efter skatt för 2017 uppgick till 177 TSEK (-122 TSEK) - Resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 37 TSEK (-50 TSEK) - Resultat per aktie* för 2017 uppgick till 0,01 kr (-0,02 kr) - Resultat per aktie* för fjärde kvartalet uppgick till 0 kr (-0,01 kr) * periodens resultat dividerad med 12 920 494 utestående aktier Verksamheten : Under kvartal 4 2017 förvärvades ASAB Actuator Solutions AB genom apportemission. ASAB Actuator Solutions AB:s siffror kommer att ingå från nästa kvartal. Med ASAB är vi en komplett tillverkare av ställdon med tillbehör och kringutrustning. Ekonomi: Förutsättningarna för ökad omsättning och vinst ser bättre ut. Stabilare med en soliditet på 81% och inga långfristiga skulder samt en kassa på 462kkr. Framtid: Nu när den nya produktserien ställdon anses vara färdigutvecklad, kan mer tid och kraft läggas på försäljning. Vi kommer under året att delta i flera mässor i egen regi samt flera mässor genom partners ute i världen. ASAB:s förfinade utveckling av tillverkningsmetoderna och konstruktioner kommer att med en större volym ge ökad lönsamhet. Oden Controls AB:s förvärv av ASAB Actuator Solutions AB i slutet av 2017, kommer att ge effekt på ekonomin och kommer att ge ökad omsättning. Under Q1 2018 kommer ASAB:s kunder informeras om att all försäljning sker genom Oden Control och att ASAB kommer kvarstå som ett helägt tillverknings och produktutvecklingsbolag. Likviditet och finansiell ställning: Bolagets likvida medel, uppgick till 462 TSEK (29 TSEK). Soliditeten är 81 % (65 %) Kundfordringarna uppgick till 0 TSEK (80 TSEK) Kassaflöde 2017-01-01 2016-01-01 2017-10-01 2016-10-01 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring rörelsekapital 301 398 67 589 68 429 41 621 Förändring rörelsekapital 131 572 -81 154 -108 712 -55 415 Kassaflöde från den löpande verksamheten 432 970 -13 565 -40 283 -13 794 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 Periodens kassaflöde 432 970 -13 565 -40 283 -13 794 Likvida medel vid årets/periodens början 29 397 42 962 502 650 43 191 Likvida medel vid årets/periodens slut 462 367 29 397 462 367 29 397 Allmän information: Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556529-7057 Aktier och aktiekapital: Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494 aktier med vardera 1 röst. Kvotvärdet uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget. Redovisningsprinciper: Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2016. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2017. Rapporttillfällen: Årsstämma ska hållas på Nykvarn 20 april 2018 Årsredovisning för 2017 kommer att publiceras 2018-03-29 Kvartalsrapport 1 kommer att publiceras 2018-04-27 Kvartalsrapport 2 kommer att publiceras 2018-08-17 Kvartalsrapport 3 kommer att publiceras 2018-10-23 För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57, Oden Control AB:s ordförande Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com Februari 2018 STYRELSEN Oden Control AB Norra Bruksgatan 2 15533 Nykvarn Tel: 08 7677657 harri.porttila@odencontrol.se www.odencontrol.se

2017-03-31 - Kommentar till revisorns uttalande i Årsredovisningen 2016
Årsredovisning 2016 och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för Oden Control AB (publ) ”Bolaget” lämnar styrelsen följande information. Styrelsen vill informera att revisorn har avseende rapporten om årsredovisningen gjort ett Uttalande med reservation respektive inget uttalande görs, se nedan utdrag från uttalandet. Som framgår av förvaltningsberättelsen och under Grund för uttalanden är halva aktiekapitalet nästan förbrukat. Hur Styrelsen avser att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet, framgår inte i förvaltningsberättelsen. Bolaget förklarar Styrelsen anser att bolaget har god kontroll över aktiekapitalet och sättet att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet. Återförsäljarna kommer att sätta in resurser att försäljningen ska öka och sedan har man sett till att bolagets kostnader inte ökar. Bolaget har fortfarande 60 % soliditet. Dessutom har bolaget inga krediter eller kostnader för produkter, enbart kommissioner för försäljning. Bolaget får ca 30% kommission för varje såld reglerdon. Bolagets största aktieägare kommer att se till att bolagets stabilitet inte försämras. Harri Porttila VD Oden Control AB


Oden Control AB Norra Bruksgatan  2 S-155 33 Nykvarn Tel: +46 (0)8 767 76 57 Fax: +46 (0)8-767 04 17 E-mail: oden @ odencontrol.com